Bulgaria
Search
Close this search box.

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ в областта на синята икономика 2020

Конференцията предоставя изключителна възможност за всички заинтересовани страни да се включат активно в синтезирането на перспективни проекти в областта на синята икономика.

  • Това е първото регионално събитие след май 2019, когато в Букурещ бе подписана от министри на черноморските държави Декларация за Общ дневен ред за Черно море като уникална рамка за регионално сътрудничество в областта на синята икономика.
  • В рамките на тазгодишното председателство от страна на България, събитието има за цел да привлече и ангажира всички заинтересовани страни от региона в сложния процес на идентификация и концептуализиране на ключови проекти в подкрепа на Общия морски дневен ред, отчитайки както въздействието на пандемията COVID-19, така и възможностите за възстановяване, които да доведат до стабилно и устойчиво развитие на синята икономика в региона.
  • По време на паралелни сесии ще бъдат обсъдени конкретни идеи за проекти в три основни сектора на синята икономика в Черно море (i) крайбрежен и морски туризъм, (ii) морски транспорт и (iii) рибарство и аквакултури. Цифровизацията и кръговата икономика (намаляване на отпадъците в морето) ще бъдат разглеждани като хоризонтални и междусекторни възможности.

Съдържанието на паралелните сесии е разработено в сътрудничество с проекта на SRIA (Стратегически дневен ред за научни изследвания и иновации в Черно море) Black Sea CONNECT.

На 10 декември 2020 г. българската координация на Общия морски дневен ред за Черно море организира ежегодното събитие за ангажиране на заинтересованите страни от региона в обсъждане на конкретни идеи, които могат да станат основа за изготвяне на ключови проекти в областта на синята икономика през следващите години, които отчитат въздействието и на настоящата пандемия.

Конференцията на заинтересованите страни 2020 за Общия дневен ред за Черно море е първата регионална среща, организирана след подписването на Министерската Декларация в Букурещ през май 2019 г. и стартиралата през февруари реализация на Общия морски дневен ред за Черно море, в рамките на годишна координация от страна на България.

Конференцията стъпва на резултатите от предходното регионално събитие на заинтересованите страни, проведено в Истанбул през март 2019 г. Очакваният резултат от настоящата конференция е набор от потенциални проектни идеи, които да подпомогнат изпълнението на Общия морски дневен ред за Черно море.

Настоящата обстановка обаче е специфична и задължава страните от Общия морски дневен ред да вземат под внимание въздействието на пандемията COVID-19 при идентифициране на потенциални проекти така, че да се  подпомогне стабилното и устойчиво развитие на секторите на синята икономика в региона.

Целта на предстоящата конференция на заинтересованите страни 2020 г. е в светлината на сегашната обстановка да се обсъдят съвестно и актуализира наборът от теми и проекти, изведени като приоритетни през 2019 г. – с оглед на перспективите и устойчивостта на синята икономика през следващите години.

В този контекст сътрудничеството със Стратегическия дневен ред за научни изследвания и иновации в Черно море и проекта CONNECT е от първостепенно значение за водещите проекти.

Конференцията представлява ценна платформа за всички заинтересовани страни да споделят свой опит и принос  в реализирането на този дневен ред, отчитайки регионалните специфики. Събитието се основава на т.нар.  колективен подход „отдолу-нагоре“, при който националните координатори на Общия морски дневен ред и всички заинтересовани страни и участници в синята икономика – публични власти, академични среди, бизнес, гражданско общество – определят заедно водещите проекти.

Конференцията е структурирана около три основни елемента:

  • Първият панел представлява дискусия на високо ниво за предизвикателствата и възможностите за стабилна и устойчива синя икономика в Черно море в новите условия на пандемия.
  • Следват паралелни дискусии за потенциални проекти в рамките на три специфични тематични области: крайбрежен и морски туризъм, морски транспорт, рибарство и аквакултури. Това са едни от най-важните сектори за региона по отношение на брутната добавена стойност и заетостта, които са пострадали най-силно в резултат на COVID-19. Дигитализацията и кръговата икономика ще се разглеждат като хоризонтални тематики във всяка от секторните дискусии като двигатели за стимулиране на устойчивото развитие.
  • Като последен, но ключов елемент, конференцията ще обсъди различните възможности за финансиране.

Събитието ще се проведе онлайн в Четвъртък, 10 декември 2020 г. от 10:00 до 13:15 ч.

    Работен език на конференцията  – английски.

    За регистрациятук

За допълнителна информация по темата, моля пишете на: office@marinecluster.com