Bulgaria
Search
Close this search box.

За EEN

Enterprise Europe Network (ЕЕN) e най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) в развитието на техния иновационен и технологичен потенциал, както и за подобряване на информираността им за политиките на Европейския съюз. Експертите помагат на МСП и да се реализират на международния пазар.

Ние разполагаме с мощни бази данни и средства за комуникация, с които да се свържем с всяка точка на мрежата близо до мястото на интерес за Вашия бизнес. Над 600 организации работят заедно в продължение на години, за да осигурят пълен обхват от бизнес услуги, които да са достъпни за Вас с едно обаждане.

Нашата мисия

e да съдействаме на малките и средни предприятия да се възползват максимално от възможностите за бизнес и иновативно развитие на единния пазар на Европейския съюз и извън него.

Вие търсите международни партньори, но не знаете откъде да започнете? Желаете да модернизирате дейността си, но нямате достъп до свежи идеи? Имате нужда от финансиране, но Ви трябват насоки за различните европейски и национални програми?

Ние сме тук за да помогнем на Вашата компания да се възползва от единния пазар на ЕС, така както го правят големите играчи.

Можем да Ви помогнем в намирането на международни партньори за бизнес, нови технологии и финансиране от ЕС. Можем да Ви посъветваме и по разнообразни въпроси като защита на интелектуалната собственост, европейско законодателство, стандарти на ЕС, и др.

Нашите експерти предлагат

комбинирани информационни и консултантски услуги на езика на бизнеса за:

Мрежата на EEN

В страната мрежата обединява 12 организации, локализирани в Бургас, Варна, Габрово, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.

Неин национален координатор е АРК Консултинг ЕООД.

АРК Консултинг ЕООД е координатор на Enterprise Europe Network за България. Фирмата е консултантското звено на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и предоставя услуги в областта на подкрепата на иновациите и интернационализацията на МСП и клъстери, на анализа и обществените политики за иновациите и информационните и комуникационните технологии в Европейския съюз и на подготовката и изпълнението на национални и международни проекти по рамковите програми на ЕС, Кохезионния и Структурните фондове. АРК Консултинг развива и подпомага капацитета на фондацията в предоставянето на висококачествени консултантски услуги на нейните клиенти и партньори за реализация на нейната мисия, в изготвянето на ежегодния доклад Иновации.бг и организацията на Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“ и Националния иновационен форум.

АРК Консултинг е:

  • първият български финалист на Наградите на EEN за качество и резултатност на ЕЕN услугите (2016 г.),
  • с признание от ЕК и от Европейската академия за иновационен мениджмънт IMP³rove Academy (2016 г.) за Конкурса за иновативно предприятие на годината като добра национална практика за популяризиране на иновативното развитие.


Основана през 1980 г., Българската стопанска камара (БСК) е сред най-големите национални представителни организации на бизнеса в България. Основните услуги на БСК в подкрепа на бизнеса са нейните обучения за подготвяне на проекти за финансиране от Европейския съвет по иновациите, както и оказването на консултантска помощ по оценка на потенциала на проектното предложение за успех и предоставянето на препоръки за подобряване на неговото съдържание.

Организацията подкрепя повече от 40 години достъпа на МСП до международни пазари, като ги консултира при разширяването на дейността им към трети страни, подпомага ги и със съвети в областта на финансирането и привличането на инвеститори. БСК организира средно 15 събития за изграждане на капацитета на МСП в областта на експорта и е съорганизатор на повече от 10 брокерски събития годишно, част от които в сътрудничество с Интер Ескпо Център. БСК е координатор на проект по програмата „Еразъм+“ в областта на отворените иновации и индустрия 4.0, за който получава награда за най-добро изпълнение. Организацията създава първата платформа за отворени иновации в България.

Eдинният център за иновации (ЕЦИ) е координационното звено за провеждане на политиката на Българската академия на науките в областта на иновациите, интелектуалната собственост, технологичния трансфер и комерсиализацията на резултатите от научно-изследователска дейност. Организацията предоставя консултантска подкрепа в областта на достъпа до финансиране, предприемачеството (фирми на БАН), интернационализацията, възобновяемите енергийни източници и съхраняването на енергия, хидрогенните горива и горивните клетки, чистите технологии, кръговата и въглеродно неутрална икономика.

ЕЦИ е ключов партньор в Центъра за компетентност „ХИТМОБИЛ – технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ (ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР), както и партньор в „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ на националната научна инфраструктура и проекта BalkanMed Innova (Балканско-средиземноморски център за предприемачество и иновации, Интеррег). Организацията партнира с Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП за създаването на по-благоприятна среда за иновации и максимизиране на резултатите от отношенията „наука-бизнес“. През 2021 г. ЕЦИ, съвместно с агенцията, организира първия форум „Наука за бизнес“, който ще се превърне в ежегодна традиция.

 

Клъстер възобновяеми енергийни източници (КВЕИ) е първият клъстер в страната за популяризиране на производството на зелена енергия. Организацията предоставя консултантска подкрепа в следните области: зелени иновации, релевантни национални и европейски регулации и изисквания, политики за зелена трансформация и други. Нейна цел е да подпомогне фирмите в техния зелен растеж, достъпа им до нови пазари, разработването на иновативни продукти, процеси и технологии в сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и създаването на международни партньорства в области като дигитална трансформация, мехатроника, роботика, автоматизация и други.

Водеща инициатива на КВЕИ е изграждането на демо център в областта на ВЕИ, който ще предоставя възможност на фирмите да демонстрират и популяризират своите иновативни решения и услуги за зелена енергия пред обществеността, както и лаборатория за млади професионалисти и университетски дипломанти, която да им помогне да придобият практически умения и експертиза в съответствие с най-новите технологични тенденции. През 2021 г. организацията е одобрена за участие в инициативата “Towards Green Transition” („Към зелен преход“) на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ЕССР).

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия е една от най-опитните неправителствени организации в страната с над 25 години дейност в областта на регионалното икономическо развитие и подкрепата на МСП. Той разработва и управлява редица инструменти в помощ на иновативните МСП – първия бизнес инкубатор в България, както и виртуален инкубатор и инкубатор за млади бъдещи предприемачи. БЦП МСП осигурява първите небанкови регионални финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството и МСП в България (кредитни линии за стартиращи предприятия, лизинг за оборудване и гаранционен фонд). 

Бизнес центърът има опит и в подкрепата на туристическия бранш, креативните индустрии и социалните предприятия. Той е разработил редица стратегически документи, свързани с икономическото развитие на страната на регионално и национално ниво. Предоставя безплатни консултации на фирмите и съдейства на чуждестранни инвеститори за навлизане на българския пазар. Центърът организира обучения и събития по редица теми, като иновации, дигитализация, устойчиво развитие, ВЕИ, защита на интелектуалната собственост, защита на личните данни и други.

Организацията подкрепя ефективната дигитална трансформация в Югоизточния регион и внедряването на дигитални технологии и интелигентни системи за подобряване на качеството на продуктите и резултатите от дейността на фирмите в него. Тя осигурява достъп до модерна компютърна техника и мрежи, ветрови ферми, фотоволтаични и хидроелектрически централи, както и до специализирани лаборатории в областта на изкуствения интелект, индустрия 4.0, прототипирането и тестването, кибер сигурността, биосензорите, симулациите и моделирането, фотониката, автоматиката, оптическите функционални материали, вградените системи и системите, работещи в режим на реално време.

През 2020 г. организацията разработи онлайн платформата Дигитален асистент за оценка на дигиталната зрялост на фирмите, използвана и за целите на предоставяне на персонализирана подкрепа към тях в областта на дигитализацията. Организацията е част от Европейската мрежа на дигиталните иновационни хъбове. Тя е един от разработчиците на Националната стратегия за регионално развитие, както и на Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона (2021-2027). Организацията участва активно и в разработването на иновационната стратегия за интелигентна специализация и нейните регионални аспекти (2021-2027).

Морски клъстер България (МКБ) обединява МСП, браншови асоциации, образователни и научно-изследователски институции, ангажирани с широк кръг от дейности, свързани с веригите на стойността в морския и крайбрежния сектор в България с цел осигуряване на син растеж. Организацията споделя стратегическата дългосрочна визия на ЕС за икономика с неутрално въздействие върху климата и други, свързани с нея, инициативи за зелен и чист воден транспорт. МКБ допринесе за разширяването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България чрез прибавянето на технологиите за син растеж към приоритета „Мехатроника и чисти технологии“. 

Клъстърът редовно организира регионални и международни конференции, като неговата водеща инициатива е „Дни на сини кариери“ (със средно 250 участници), която популяризира кариерните възможности за млади хора в морския сектор и подпомага на членовете му да реагират на новите промишлени предизвикателства и тенденции (Индустрия 4.0, дигитална трансформация). МКБ е определен за Национален хъб по механизма за черноморско сътрудничество от Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновации и за МСП, който да подкрепи осъществяването на Общата морска програма за Черно море.

Търговско-промишлена Палата – Стара Загора е водеща организация за подкрепа на бизнеса в Югоизточния регион на България. Тя представлява икономическите интереси на МСП от региона и предоставя услуги на бизнеса. Палатата има ключова експертиза в областта на управлението на енергийна ефективност, „умна“ енергия и ВИЕ – номинирана е от Европалати сред трите водещи камари в Европа в тази област. Предоставя и специализирани услуги в областта на бизнес коопериране, достъп до финансиране, СЕ-маркировка, ISO стандарти и кръгова икономика. Палатата в Стара Загора е първият български координатор на проект по програмата Еразъм за млади предприемачи.

ТПП – Стара Загора е съосновател на Клъстер Технологии за чиста околна среда, на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) Загоре и е партньор в проекта SynGReDiT, съфинансиран по програма DIGITAL за предоставяне на консултации на МСП в Юго-Източен регион, свързани с дигитализация и достъп до финансиране в областите мехатроника, чисти технологии и наука за живота и здравето, вкл. интелигентно земеделие, фармацията и биотехнологии. Палатата е и асоцииран член на Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ към Техническия университет-Габрово (Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“), фокусиран върху новите и възникващи технологии.

 

София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в България. Той функционира като хъб за изследователи, иновативни стартиращи предприятия и зрели компании от България и региона. Дейността му е посветена на развитието и управлението на уникална среда за подпомагане и растеж на малки и средни фирми чрез предоставяне на ноу-хау, възможности за работа в мрежа и достъп до нови технологии в три ключови области: информационни и комуникационни технологии, науки за живота и чиста енергия. 

Организацията е основана на свързването на знания, хора и технологии и включва няколко основни компонента: лабораторен комплекс с 11 високотехнологични звена, форум за събития, бизнес инкубатор, интерактивен център за наука и технологии. Инкубаторът предлага на стартиращите предприятия офиси и споделени пространства за работа, където те могат да обменят знания и да превръщат идеите си в успешни бизнес начинания, както и инкубационни услуги. Паркът улеснява и достъпа до финансиране, осигурявайки контакти с инвеститори. София Тех Парк организира технологични, бизнес и образователни конференции, брокерски събития, семинари, обучения, изложения и др.

Търговско-промишлена камара – Пловдив  е водеща организация за подкрепа на бизнеса в Южен Централен Район. Тя предоставя разнообразни бизнес услуги и консултации, свързани с процедури при внос/износ, митническо законодателство, консултации относно административни процедури и правна среда за бизнеса, търсене на пазари и партньори, иновации. Камарата е разпознаваем партньор в множество международни проекти за сътрудничество и в различни местни инициативи в полза на бизнеса и обществото. Учредител и член е на различни нестопански организации за подпомагане на туризма, местните храни, вино и култура, регионалното развитие.

 Камарата активно организира събития за бизнес сътрудничество, бизнес мисии в чужбина, посреща чуждестранни бизнес делегации, организира семинари и обучения в областта на финансирането, иновациите, устойчивата икономика, дигитализацията, здравословните и безопасни условия на труд. Камарата е партньор на Международен панаир – Пловдив, където организира чуждестранни и български групови участия. Работи в добро сътрудничество с Тракия Икономическа Зона и местната власт и подпомага навлизането на чуждестранни инвеститори, промотира Пловдив като инвестиционна дестинация в своите международни участия и партньорства и подпомага изграждането на облика на региона като водещ индустриален партньор.

Клъстер мехатроника и автоматизация (КМА) е водещ клъстер в България в областта на мехатрониката, автоматизацията и роботиката, обединяващ високо технологични предприятия в областта на механиката, хардуера и софтуера, функциониращи на основата на принципите  на индустриалната революция 4.0. Дейността му е основана на споделянето на ресурси с цел стимулиране на интелигентния растеж. КМА подкрепя разработването на високо технологични експортно ориентирани продукти, услуги, технологии и заводи на бъдещето (дигитален контрол, виртуални фабрики и т.н.). Организацията е наградена с бронзово отличие за постиженията си в областта на клъстерното управление.

Клъстерът разполага с 6 регионални центъра и лаборатории в страната (в София, Благоевград, Пловдив, Враца, Смолян и Самоков), оборудвани с компютри, конферентна апаратура, индустриални роботи за обучение, 3D принтери и CNC машини за металообработване. КМА е фокусиран върху интернационализацията на бизнеса в областите на дигиталната трансформация, чистите технологии, кръговата икономика и устойчивото развитие. Неговите членове разработват патентно защитени оборудване и продукти, изнасяни в Германия, Франция, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Полша, Сърбия, Хърватия, Турция, Китай, Сингапур, Тайван, Корея, Индия, САЩ, Бразилия и Мексико. 

Центърът подкрепя МСП в тяхната дигитална трансформация, зелен преход и работа на принципа на кръговата икономика. Неговата цел е да подпомогне МСП в региона в техния цифров преход към иновативност и конкурентоспособност на глобалния пазар и да подкрепи местното управление за предоставянето на по-добри дигитални услуги и стимулирането на енергийно ефективно и екологично ориентирано регионално развитие. Привличането на преки чуждестранни инвестиции и подпомагането на интернационализацията също са сред приоритетите на организацията. През 2021 г. тя се присъедини като пълноправен член към Европейската асоциация на агенциите за развитие (EURADA).

Нейни членове са представителите на бизнеса (иновативни предприятия, в т.ч. стартиращи фирми, работещи в областта на информационните и комуникационните технологии и мехатрониката), академичната и изследователска общност (Технически университет – Габрово) и органите на регионалното управление (Община Габрово и Областната администрация на Габрово). Ключовите компетентности на центъра са в следните сектори: производство на машини и оборудване, образование, научно-изследователска и развойна дейност в областта на сензорните системи, изкуствения интелект, софтуерните системи, интернет на нещата, роботиката и други.

От 2008 г. до днес с нашата помощ

0 М
МСП иновираха
или постигнаха
международен растеж
0 K
МСП получиха
персонализирана
консултантска помощ
0 К
МСП получиха съвети как
да стъпят с иновациите
си на пазара

Партньори

Нашите услуги са съобразени с МСП, но също така са на разположение на всички други фирми, университети и изследователски центрове.

EEN стартира през 2008 г. като инициатива на Генерална дирекция “Предприятия и промишленост” на Европейската комисия. Организациите-членки включват камари на търговията и промишлеността, технологични центрове, научни институти, агенции за развитие и неправителствени организации. Повечето от тях са в контакт с местния бизнес от дълго време. Те знаят силните страни и потребностите на своите клиенти и познават ЕС. Като членове на EEN, тези организации са свързани с мощни бази данни за нови технологии и бизнес контакти, чрез които съдействат за намирането на различни партньори във всички страни на мрежата.

Посетете централния информационен портал на Мрежата, за да видите кои са чуждестранните ни партньори: https://een.ec.europa.eu/