Bulgaria
Search
Close this search box.

Европейското патентно ведомство публикува информация за патентната активност, свързана с неговата дейност през 2023 г.

Ежегодният патентен индекс на ведомството прави анализ на подадените в него заявки за патентоване, издадените от организацията патенти, както и на молбите за единна закрила, подадени във връзка с новата Единна патентна система в Европа.

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) наскоро публикува новото издание на своя т.нар. ежегоден патентен индекс, отнасящо се за дейността му през 2023 г. Публикацията прави преглед на подадените заявки за европейски патенти и издадените такива патенти от ЕПВ през годината. Според индекса, ЕПВ е получило 199 275 заявки за патентоване през 2023 г., като е налице увеличение от 2,9% в сравнение с 2022 г. Същевременно това е най-големият брой заявки, подадени до момента (на годишна база) изобщо. Нараства и броят на подадените заявки в осем от десетте най-атрактивни области за патентоване, като най-висок растеж показват електрическите машини, апарати и енергия (+12.2%), дигиталните комуникации (+8.6%) и биотехнологиите (+5.9%). 

Около 43% от общо подадените заявки идват от 39-те страни членки на Европейската патентна система, докато 57% са с произход извън Европа. Петте страни на произход на заявителите с най-много подадени заявки през 2023 г. са САЩ (с почти четвърт от заявките), Германия, Япония, Китай (+8.8%) и Република Корея (новия представител в петицата, с 21% ръст на заявките). Сред европейските заявители, челните позиции отново се заемат от лицата от Германия, с 12.5% от всички заявки. Съществено увеличение на интереса показват заявителите от Финландия (+9.2%), Испания (+6.9%), Обединеното кралство (+4.2%), Италия (+3.8%) и Холандия (+3.5%). Швейцария остава страната с най-много подадени заявки на глава от населението.

Предприятието Huawei отново е водещ заявител в ЕПВ с 25% от заявките, подадени от лица от Китай, следвано от Samsung и LG, „отговорни“ за две трети от заявките от Република Корея. Групата на петте най-големи заявители се допълва от Qualcomm и Ericsson. Първата десетка на заявителите съответно включва 4 компании от Европа, 2 от Корея, 2 от САЩ и по една от Китай и Япония. Същевременно почти една на 4 патентни заявки от Европа е подадена от индивидуален изобретател или малко или средно предприятие. Делът на заявките, подадени от европейски университети и обществени изследователски организации, се е увеличил незначително, достигайки 8%. 

Същевременно, от 1 юни 2023 г. иноваторите имат възможността да се възползват и от Единната патентна система, която осигурява по-опростена от гледна точка на придобиването и по-ефективна от гледна точка на разходите патентна закрила за 17 (засега) от страните членки на ЕС. Съобразно правилата на функциониране на новата система, европейският патент има единен ефект и правата, свързани с него, могат да бъдат упражнявани и защитавани в новия Единен патентен съд. Единната патентна система вече придоби значителна популярност сред патентопритежателите. През 2023 г. молба за единна закрила са подали собствениците на 17.5% от всички издадени европейски патенти (с над 18 300 подадени заявления). Нещо повече, през втората половина на 2023 г., след като беше поставено началото на функциониране на новата система, единна закрила е поискана от притежателите на 22.3% от патентите, издадени през този период. 

За повече информация по темата, вижте на страницата на ЕПВ тук или в специалното видео на ведомството, посветено на темата.