Bulgaria
Search
Close this search box.

Институционални усилия за прехода към зелена енергия: Една система или отделни държави?

На 4 юни 2024 консорциумът по проект Interreg Danube SMEnergy организира семинар за споделяне на знания и добри практики от прилагането и подпомагането на прехода към зелена енергия на малките и средни предприятия (МСП). Семинарът имаше за цел да анализира и организира текущия пейзаж, националните инициативи, схемите за подкрепа, възможностите и предизвикателствата, пред които са изправени МСП в осем държави в Дунавски регион и техния преход към зелена енергия. Какви бяха основните констатации? Следващата кратка информация предоставя основните моменти от семинара.

Събитието предостави на партньорите от SMEnergy ценна информация за инициативите на официалните органи, вземащи решения в съответните им региони. Той също така улесни взаимното обучение, като даде възможност за по-задълбочено разбиране на институционалните стимули и схеми за подкрепа в отделните държави.

Защо фокусът е върху енергоемките МСП?

В контекста на зеления преход повечето инициативи се фокусират върху големите компании или големите потребители, като често заобикалят МСП. Въпреки това МСП, които съставляват 99,8% от всички предприятия в Европа, са от решаващо значение за европейската икономика, като наемат 64,4% от работната сила и допринасят за 51,8% от добавената стойност на ЕС. През 2022 година 24,3 милиона европейски МСП са наели приблизително 84,9 милиона работници. Проектът SMEnergy е специално насочен към енергоемките МСП.

Терминът „енергийно интензивни“ се отнася за фирми, за които разходите за енергия съставляват значителна част от общите разходи. Този процент варира значително в зависимост от индустрията и конкретните обстоятелства. Обикновено, ако разходите за енергия надвишават 2-5% от общите разходи на една компания, тя се счита за енергоемка. В някои сектори, като производството на цинк и алуминий, това съотношение може да достигне до 40-50%.

Значими разлики в зелените енергийни миксове на отделните държави

За енергоемките фирми основна грижа е видът зелена енергия, достъпна за малките и средните предприятия в тяхната страна. Делът на зелената енергия в общото производство на енергия варира значително в различните страни. Сред осемте нации Австрия води със зелена енергия, представляваща 31,7% от нейното производство на енергия през 2022, докато Унгария и Словения изостават с 12,9%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленият енергиен микс в рамките на тези осем държави, като част от инициативата SMEnergy, демонстрира значително разнообразие в производството и потреблението на електроенергия, повлияно от местните характеристики и ресурси. Според electricity maps, например, Австрия разчита в голяма степен на хидроенергия, докато вятърната енергия е нараснала в Германия, а Унгария е свидетел на експлозивно увеличение на слънчевите колектори през последните години.

Ядрената енергия продължава да играе значителна роля в няколко страни, включително България, Чешката република, Унгария, Словения и Словакия, като допринася с много тераватчаса (TWh) за тяхното производство на енергия.

Как правителствата помагат за зеления преход на МСП?

Глобалният пейзаж на трансформацията към зелена енергия представлява сложен и спорен сценарий. В някои държави здрава и сложна мрежа от енергийни агенции непрекъснато подкрепя прехода на малките и средни предприятия. Тези страни се възползват от разнообразен набор от енергийни специалисти и доставчици, предлагащи иновативни решения за зелена енергия. Обратно, в други региони финансирането или заемите се предлагат само периодично, обикновено в рамките на конкретни проектни кампании за подкрепа.

Ефективността на политиката за зелен преход на дадена държава, ясно формулирана и широко комуникирана от правителството, играе решаваща роля. Също толкова важен е приносът на бизнес общностите, насърчаващи най-добрите практики, премахването на административните пречки, които улесняват достъпа до зелена енергия, и щадящите потребителите подходи на големите доставчици на електроенергия, предлагащи необходимата инфраструктура.

Какво следва?

Събраните материали за инициативи за зелен преход от различните държави представляват истинска съкровищница не само за консорциума, но и за цялата европейска общност. Информацията и изводите от презентациите представляват една добре дефинирана структура и разнообразие от институционални стимули, служещи като чудесни работещи примери за вземащите решения централните органи за промотиране на зеления преход. В момента консорциумът работи върху обща презентация и планира да публикува заключенията и препоръките за политиците през втората половина на 2024 година.

За допълнителна информация, моля посетете официалния сайт на проекта:

https://interreg-danube.eu/projects/smenergy 

Или се свържете с Бизнес център за подпомагане на МСП – Русе:

https://bscsme.eu/projects/smenergy/