Bulgaria
Search
Close this search box.

Влезе в сила новият регламент на ЕС за географските означения за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти, както и за храните с традиционно специфичен характер и незадължителните термини за качество за сeлскостопанските продукти

Регламентът има за цел усъвършенстване и разширяване на закрилата на географските означения посредством единен режим на регулиране за всички означения в агрифуд сектора.

Новият регламент на Европейския парламент от 11 април 2024 г. е концентриран върху реформиране на съществуващата система за закрила на географските означения. За пръв път от въвеждането на права върху географски означения с покритие за територията на ЕС един нормативен акт регулира географските означения за различни категории продукти, които до момента са били обект на отделни регулации. С това се поставя край на сериозната законодателна реформа по отношение на географските означения, инициирана през 2020 г. Новият регламент (ЕС) 2024/1143 беше публикуван в Официалния вестник на ЕС на 23 април 2024 г. и влезе в сила на 13 май 2024 г.

Регистрационната процедура съобразно регламента ще включва две фази – национална и европейска (на ниво ЕС), при която експертизата ще бъде осъществявана от Европейската комисия. Ведомството за интелектуална собственост на ЕС ще има по-скоро административни функции в новата система, действаща по реда на регламента – поддържане на регистър на географските означения и управляване на система за информация и предупреждения във връзка с опитите за регистрация на домейн имена в нарушение на права върху географски означения. Тази роля се различава съществено от функциите на ведомството при регистрацията на географски означения за занаятчийски и промишлени продукти, където то е поело пълната отговорност за експертизата.

Национална фаза – заявката за регистрация се подава от група от производители, минава експертиза от компетентното национално ведомство и публикация от него, като е налице възможност за противопоставяне на регистрацията в срок от поне 1 месец от датата на публикацията от страна на лице с правен интерес и седалище или жителство в ЕС. В случай, че липсва възражение или то е преодоляно, заявката се препраща за регистрация на ниво ЕС. Страните членки на ЕС могат да предоставят временна закрила на географското означение на национално ниво до влизането в сила на закрилата за територията на ЕС.

Европейска фаза – Европейската комисия прави експертиза на заявката в срок от 6 месеца от нейното получаване и я публикува в Официалния вестник на ЕС. Съответно е налице срок от 3 месеца от датата на публикацията, в рамките на който компетентен орган на страна членка на ЕС или трета страна, или лице с правен интерес и седалище или жителство в трета страна може да подаде до Комисията забележка или възражение по отношение на евентуалната регистрация на географското означение. Лица с правен интерес и седалище или жителство в ЕС могат да подадат възражение само посредством компетентното национално ведомство на своята страна. Комисията разглежда всички събрани материали и взима решение за регистрация или отказ. Ако заявката е с произход от трета страна, тя може да бъде подадена директно в Европейската комисия (без да е минала през национална фаза) – от група от производители или компетентното национално ведомство.

 

Други основни положения на регулацията, въведена с регламента:

  • изрично се забранява регистрацията на генерични (родови) термини като географски означения;
  • разширява се закрилата на омонимните означения, чрез забраняване на тяхната регистрация, в случай, че тя би могла да доведе до заблуждение на потребителите по отношение на произхода на продуктите;
  • усъвършенства се закрилата на географски означения за съставки на преработени продукти и препакетирани храни, както и за продажби на продукти с географски означения в онлайн среда;
  • установява се и закрила за т.нар. незадължителни термини за качество на сeлскостопанските продукти;
  • подкрепя се въвеждането на „устойчиви практики“ във връзка с географските означения, които могат да бъдат включени като изисквания в заявката за тяхната регистрация и да бъдат по-строги от изискванията по отношение на устойчивостта (екологична, икономическа и социална) както на национално, така и на европейско (ЕС) ниво;
  • дава се повече власт на групите от производители, за да могат те да управляват и развиват своите географски означения, както и да упражняват правата си върху тях, за да засилят позициите си във веригите на стойността;
  • регистрацията може да бъде заличена, ако на пазара 7 последователни години не са предлагани продукти със съответното географско означение.

За повече информация, вижте текста на регламента тук.