Bulgaria
Search
Close this search box.

Отворена процедура за финансиране на дигиталната трансформация на МСП в рамките на инициативата MIND4MACHINES

MIND4MACHINES е проект, финансиран по програмата Хоризонт 2020, и изпълняван от консорциум от 11 организации (бизнес асоциации, клъстери, изследователски институции, търговски и промишлени камари и агенции за регионално развитие) от 8 европейски страни, в т.ч. и България. Инициативата има за цел да подпомогне малките и средни производствени предприятия (МСП), посредством подкрепа в областта на междусекторното и трансграничното сътрудничество, да тестват и внедрят най-новите дигитални технологии, за да трансформират дейността си и тя да стане по-интелигентна, зелена и ресурсно-ефективна.

Няколко инструмента подпомагат постигането на тази цел:

  • платформа за отворени иновацииOpen Innovation Platform, където производствените предприятия могат да търсят решения за дигитализация на своите производствени процеси, а малките и средни предприятия и старт-ъпи, технологични доставчици могат да предлагат свои решения, отговарящи на нуждите на производствените предприятия, с които да кандидатстват заедно в рамките на отворените процедури за финансиране в рамките на инициативата;
  • инструмент за оценка на готовността за инвестицииInvestment Readiness Level Assessment, чиято цел е да подпомогне МСП да идентифицират своите силни и слаби страни и да разработят персонализирана програма, адресираща нуждите и предизвикателствата пред тях и включваща услуги и обучения за подобряване на капацитета им в областите, в които това е нужно. Наред с това, на основата на оценката, МСП ще могат да се възползват и от акселераторската програма на проекта, както и от възможностите на отворените процедури за финансиране, за получаването на директно финансиране или подкрепа чрез оказване на иновационни услуги;
  • акселераторска програма, която ще приюти инструмента за електронно обучение, където ще бъдат проведени онлайн курсовете за МСП, разработени в рамките на проекта, както и различни инициативи в неговите рамки – менторство, дни за презентации, състезания за привличане на инвеститори, програми в подкрепа на иновациите и т.н. Основните елементи на програмата са 2 – „Иновации“ и „Стъпване на пазара“ и ще бъдат предоставяни на МСП, които кандидатстват по отворените процедури за финансиране и се възползват от останалите инструменти по проекта;
  • процедури за финансиранепроектът предвижда две такива процедури, чрез които МСП ще получат директна финансова подкрепа в общ размер от 3,3 млн. евро за валидирането на дигитални производствени вериги на стойността и доставянето на иновативни продукти, услуги и процеси в нови сектори. Процедурите ще се отнасят за 2 нива на зрялост на технологиите – TRL 5-7 и TRL 8-9, доколкото нуждите на МСП се различават в зависимост от съответното технологично ниво.

Основната цел на процедурите за финансиране, отворени на 27 април 2022 г. е подобряване на ефективността и конкурентоспособността на производствената индустрия чрез внедряване на най-новите дигитални технологии за по-интелигентна и по-зелена трансформация в съответствие с политиката на ЕС. Процедурите ще финансират разработването, тестването, валидирането и лансирането на пазара на решения на Индустрия 4.0 чрез повишаване на нивото на технологична готовност/зрялост (TRL) на предложените решения за доставка на иновативни продукти, услуги и процеси.

Кой може да кандидатства за финансиране?

 Проектните предложения за дигитализация на производствени МСП могат да бъдат подавани индивидуално от технологичен доставчик, който е МСП, или от група технологични доставчици, също МСП – за комплексни решения, които имат един или повече индустриални партньори. Силно се окуражават трансграничните партньорства.

Всички кандидати за финансиране – технологични доставчици и промишлени предприятия, трябва да бъдат регистрирани в страна-членка на ЕС или асоциирана страна към програмата Хоризонт 2020.

Размер на финансирането

Финансирането за разработване на дигитални решения с ниво TRL 5-7 може да бъде в размер до 60 000 евро при индивидуално кандидатстване и до 120 000 евро при групово кандидатстване.

Финансирането за доразвиването на дигитални решения с ниво TRL 8-9 за целите на тяхното стъпване на пазара може да бъде в размер до 30 000 евро при индивидуално кандидатстване и до 60 000 евро при групово кандидатстване.

Финансирането на промишлените предприятия, получатели на технологичната подкрепа, е в размер до 20% от общото финансиране по съответното проектно предложение.

Как става кандидатстването?

Проектното предложение се подава по електронен път от основния кандидат, чрез използването на платформата F6S. За целта, той трябва първо да създаде свой профил на платформата, където да включи и данни за предприятието, което представлява, вкл. контактна информация.

Проектни предложения, подадени по друг начин, ще бъдат отхвърляни автоматично.

Срок за кандидатстване: 29 юни 2022 г., 17.00 ч. (Брюксел)

Повече информация за процедурата можете да откриете тук.

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на адрес: fanny.koleva(at)online.bg