Bulgaria
Search
Close this search box.

Покана за изразяване на интерес за участие на граничните региони в пилотни проекти за преодоляване на бариерите пред трансграничните бизнес дейности

Европейската комисия обяви в своята стратегия за МСП, че ще подкрепи чрез пилотни проекти новаторски партньорства между граничните региони за засилване на сътрудничеството при прилагане на единния пазар и премахване на административните бариери, особено в сектора на услугите.

Всяка група кандидати трябва да обхваща два или три региона, които граничат помежду си в ЕС, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн. Те трябва да идентифицират една или повече бариери, спрямо които биха искали да се справят заедно, в максимум три от изброените по-долу области:

– командироване на работници
– признаване на професионални квалификации
– трансгранично предоставяне на (цифрови) услуги
– лицензиране и други свързани изисквания
– застрахователни изисквания
– маркетингови и рекламни ограничения

Този списък не е изчерпателен и могат да бъдат предложени други области, включително трансгранична търговия със стоки, ако установената бариера продължава да съществува от двете страни на засегнатия граничен регион и има ангажимент от граничните региони да търсят решения съвместно.

Допустими участници в тази покана са регионалните власти, които сформират новаторско партньорство със своите колеги в два или максимум три съседни гранични региона, които отговарят за изпълнението на въпросните фокусни области. Също толкова допустими са Euregios, при условие че имат правосубектност и всички европейски групи за териториално сътрудничество (EGTC), представляващи новаторско партньорство.

Допустимите участници трябва да подпишат съвместно писмо за ангажимент, в което да се споразумеят за фокусната област и бариерите за достъп до пазара, по които желаят да работят. Това съвместно писмо за ангажимент трябва ясно да показва желанието им да намерят общи решения.

На кандидатите се препоръчва да потърсят подкрепа от съответните организации за подкрепа на бизнеса в техните региони, като членовете на Enterprise Europe Network, които могат да дадат безценен принос за същността на пазарните бариери, докладвани от техните бизнес клиенти.

Крайният срок за подаване на интереси е 15 март 2021 г.

Дейности на пилота и участващите служби:

Комисията ще покани и ще даде насоки на доброволческите гранични региони, за да им помогне да мислят нестандартно за разрешаване на пазарните бариери. В случай на заявления, целящи да се справят с множество пазарни бариери, Комисията може да направи приоритетен избор от тези бариери, за да предложи конкретни насоки.

Решения за установените трансгранични бариери могат да бъдат намерени в съществуващите правни рамки, например чрез по-ефективно използване на цифрови инструменти, но могат да включват и допълнителни законодателни действия.

Насоки за намиране на общи решения ще бъдат предоставени от съответните служби на Комисията. Насоки могат да бъдат предоставени, например, чрез споделяне на добри практики за същата (ите) бариера (и) в други гранични региони. Освен това Комисията ще даде насоки на избраните партньорства при прилагането на „трансграничния механизъм“.

Резултатите от съвместната работа на избраните партниращи региони могат допълнително да се използват като основа за решения на ниво ЕС, препоръчани за всички европейски региони.

Пилотният проект не включва финансиране от ЕС, а консултативна помощ.

ЕК ще избере до 5 трансрегионални новатркси партньорства за целите на този конкурс.

Оценяването ще се основава на това:

  • дали новаторските партньорства отговарят на критериите за допустимост, включително географския обхват на конкурса;
  • дали тези партньорства могат да демонстрират своя ангажимент да работят върху общи решения
  • дали кандидатстващите партньорства могат да демонстрират икономическото въздействие на пазарните бариери в избраната фокусна област.

За допълнителна информация:

Интернет страницата на конкурса

За контакт: denitsa.marinova(at)online.bg