Bulgaria
Search
Close this search box.

Прозрачна и ефективна иновационна политика за интелигентна специализация на България за програмен период 2021-2027

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в партньорство с Министерството на икономиката изпълнява проект „Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 2021-2027“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е насочен към разработването на концепция за прозрачна и ефективна иновационна политика за интелигентна специализация на България за програмен период 2021-2027, която да отразява и развива националния иновационен потенциал и конкурентните предимства на регионалните бизнес общности на основата на предприемаческото откривателство като инструмент за изграждане на предприемаческа и иновационна култура и активното гражданско участие на всички заинтересовани страни.

 

ИСИС 2021-2027 г. надгражда натрупания опит от прилагането на ИСИС 2014-2020 г., но ще се програмира и изпълнява в значително различен световен, европейски и национален контекст. Решението на европейските държави да подкрепят Зелената сделка на ЕС изисква цялостна трансформация на производствените екосистеми в две направления – екологичност и цифровизация. Това ще изисква не само иновационно пренастройване на производствените процеси в предприятията, но и създаването на нова публично-частна инфраструктура, позволяваща както преход към екологична енергия, така и цифрова трансформация на индустрията с помощта на технологиите на Индустрия 4.0. В национален план, страната ни ще трябва да се справи не само с горепосочените предизвикателства, но и с икономическите последствия от световната пандемия на COVID 19, изразяващи се в намалена заетост и спад на БВП.

 

Тематичните приоритетни области за интелигентна специализация в периода 2021-2027 г., заложени в стратегията са следните:

1.Информатика и ИКТ.

2.Мехатроника (самостоятелна област).

3.Индустрии за здравословен живот и биотехнологии.

4.Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.

5.Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика.

 

Всички 28 административни области в страната са идентифицирали по две приоритетни тематични области, а третата приоритетна тематична област за всички ще бъде “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

 

Стратегията се фокусира върху засилена подкрепа за по-ефективно сътрудничество между научно-изследователските организации и бизнеса, включително чрез някои нови форми на партньорство, улесняващи диалога и процеса на работа между тях, в т.ч. и партньорство между бизнеса и Центровете за компетентност, Центровете за върхови постижения, Дигиталните иновационни центрове и научните инфраструктури, чието развитие се подкрепя и финансира чрез изпълнение на Националната пътна карта за научна инфраструктура (2020 – 2027).

 

Стратегията ще засили подкрепата за партньорски участия на бизнеса и научните среди в международни проекти с цел интернационализация на научноизследователската и развойната дейност и привличане на международни експерти в екипите, осъществяващи иновационни и НИРД проекти, вкл. чрез насърчаване на участието в Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

 

ИСИС 2021-2027 г. има три заложени оперативни цели, а именно:

Оперативна цел №1: „Подобряване на научноизследователската система и иновационното представяне на предприятията, вкл. сътрудничество, чрез ориентиране на научните изследвания към приоритетните тематични области за интелигентна специализация и технологиите на Индустрия 4.0“.

 

Инструменти, финансирани от ЕСИФ и националния бюджет, планирани по оперативна цел №1:

 • Схеми за подкрепа на иновационната и НИРД дейност, чрез сътрудничество между представители на научно-изследователските организации и/или университетите и предприятията;
 • Схеми за подпомагане на мобилността между представители на научните организации и/или университетите в предприятията за разработване на НИРД и иновационни проекти;
 • Схеми за подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията и стимулиране осъществяването на вътрешни за предприятията НИРД;
 • Схеми за подкрепа за създаване на иновативни стартиращи предприятия;
 • Схеми за подпомагане на трансфера на технологии;
 • Схеми за подпомагане достъпа до резултати от публично финансирани научни изследвания;
 • Схеми за подкрепа на свързаността на обектите от Национална пътна карта за научноизследователска инфраструктура, предоставяща достъп на научни организации и бизнес структури;
 • Включване в общата пътна карта за индустриалните технологии и индустриалните хъбове на европейското научно изследователско пространство;
 • Осигуряване на участие в съответните европейски партньорства по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.) чрез предоставяне на национално съфинансиране и насърчаване на участието на МСП и стартиращи предприятия в съответните проекти

Оперативна цел №2: „Повишаване на екологичността (внедряване на чисти и зелени технологии) и цифровизацията в предприятията  и интернационализацията на българските продукти и услуги, чрез комерсиализация и ориентиране на научните изследвания към приоритетните тематични области за интелигентна специализация и технологиите на Индустрия 4.0“.

 

Инструменти, финансирани от ЕСИФ и националния бюджет, планирани по оперативна цел №2:

 • Схеми за подкрепа за комерсиализация на иновативни продукти и услуги;
 • Схеми, в т.ч. ваучерни за стимулиране на екологични и цифрови иновации на производствените процеси до технологично ниво TRL 5;
 • Схеми подкрепящи развитие и внедряване на екологични и цифрови иновации, достигнали технологично развитие TRL6-TRL9;
 • Схеми за трансфер на технологии в областта на екологията и цифровизацията на производствените процеси;
 • Схеми за осигуряване на съфинансиране на добре оценени, но не финансирани от РП „Хоризонт Европа“ проекти, които отговарят на приоритетите на ИСИС и могат да осигурят надграждане чрез национални научни програми;
 • Подкрепа на проекти с печат за съвършенство, оценени от рамковите програми на ЕС- Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа;

 

Оперативна цел №3: „Подобряване на човешкия ресурс чрез инвестиции в обучения и ключови компетенции в приоритетните тематични области за интелигентна специализация и технологиите на Индустрия 4.0“.

 

Инструменти, финансирани от ЕСИФ и националния бюджет, планирани по оперативна цел №3:

 • Схеми за обучителни курсове на ученици в системата на професионалното образование в приоритетните тематични области на интелигентна специализация;
 • Подкрепа на дуалното обучение в приоритетните тематични области на интелигентна специализация и технологиите на Индустрия 4.0;
 • Схеми за подкрепа на обучителни дейности на човешките ресурси в предприятия, насочени към областите на интелигентна специализация и технологиите на Индустрия 4.0;
 • Схеми за трансфер на технологии, с акцент на обучителни дейности в областите на интелигентна специализация и технологиите на Индустрия 4.0;
 • Схеми за подкрепа на обучителни дейности в обектите от Национална пътна карта за научноизследователска инфраструктура в областите на интелигентна специализация технологиите на Индустрия 4.0;
 • Схеми за подкрепа на човешки ресурс, ангажиран с прилагането на авангардни умения за въвеждане на Индустрия 4.0 в предприятията;
 • Схеми за привличане на чуждестранни студенти и докторанти;
 • Схеми за повишаване на дела на докторантите и мобилността на докторанти между академичния и бизнес/промишления сектор;
 • Схеми за междусекторна и международна мобилност на персонала зает с НИРД.