Bulgaria
Search
Close this search box.

Проект „Заетост за теб“ за подпомагане наемането на нови служители

Проектът се реализира от Агенция по заетостта, в качестовото си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

„Заетост за теб“ дава възможност на работодателите да получат финансиране за наемане на служители за своята дейност.

Кандидатстването е с краен срок 30 юни 2023 г.

Могат да кандидатстват следните работодатели:

– регистрирани по Търговския закон (ТЗ) и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ (чл. 51, ал. 2, изр. 1 ЗОС);
– регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
– регистрирани по Закона за народните читалища;
– общински предприятия по чл.52 от ЗОС.

Наетите лица могат да бъдат:
– безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда” като лицата следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 6 (шест) месеца от подаване на Заявката на работодателя.

Финансовото подпомагане включва:

– 100% от разходи за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата за период от 6 месеца;
– 100% от разходите за дължимите вноски за сметка на Работодателя за период от 6 месеца.

Броят на наетите лица зависи от големината на предприятието:

– микро предприятие с до 10 души, се допуска да наеме до 4 лица вкл.;
– малко предприятие с до 50 души: до 20 лица вкл.;
– средно предприятие с до 250 души: до 50 лица вкл.;
– голямо предприятие с над 251 души (вкл.): до 100 лица вкл.

Допълнителна информация: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/