Bulgaria
Search
Close this search box.

Втора отворена процедура по инициативата MIND4MACHINES

Целта на инициативата е финансиране и подкрепа за валидирането на нови междусекторни и междурегионални дигитални производствени вериги на стойността, за доставянето на иновативни продукти, услуги и процеси в нови сектори.

Целта на втората процедура е повишаване на ефективността и конкурентоспособността на производствената индустрия посредством интегриране на най-новите дигитални технологии за по-умна и зелена трансформация, в съответствие с актуалните политики на ЕС.

В рамките на тази процедура ще бъде финансирано разработването, тестването, валидирането и налагането на пазара на решения в областта на Индустрия 4.0 чрез повишаване на нивото на технологична готовност/зрялост на предложените решения за доставка на иновативни продукти, услуги и процеси.

Предвидени са два варианта за подкрепа, съобразно две нива на технологична готовност – TRL 5-7 и TRL 8-9, в съответствие със специфичните нужди на кандидатите от гледна точка на тяхната технологична зрялост.

Иновационна подкрепа

Финансирането за разработването на ИКТ-базирани решения на ниво TRL 5-7 за производствената индустрия може да бъде в размер до 60 000 евро при индивидуално кандидатстване и до 120 000 евро при кандидатстване от страна на 2 заявители.

Подкрепа за навлизане на пазара

Финансирането за демонстрация и доразвиване на дигитални решения на ниво TRL 8-9 за индустриалния пазар може да бъде в размер до 30 000 евро при индивидуално кандидатстване и до 60 000 евро при кандидатстване от страна на 2 заявители.

И при двата варианта на подкрепа финансирането за малки и средни промишлени предприятия (МСП) е в размер до 20% от общия бюджет на съответния проект.

Големите предприятия не могат да получат финансиране в рамките на процедурата, но могат да участват в проектните предложения, за да тестват или внедрят съответните разработени решения в своята дейност.

В допълнение към грантовото финансиране, одобрените МСП могат да се възползват и от адаптирани към техните нужди услуги за акселераторска подкрепа.

Кандидатите, които не бъдат одобрени за финансиране, също могат да се възползват от тази подкрепа при поискване.

Тези услуги ще бъдат предоставяни на основата на отделен подбор, след самооценка на предприятията за тяхното ниво на инвестиционна готовност на основата на съответния онлайн инструмент. Самооценката трябва да бъде направена преди кандидатстването.

Кой може да кандидатства за финансиране?

Проектните предложения за дигитализация на производствени МСП могат да бъдат подавани индивидуално от технологичен доставчик, който е МСП, или от двама технологични доставчици, също МСП – за комплексни решения, с един индустриален партньор. Силно се окуражават трансграничните партньорства.

Всички кандидати за финансиране – технологични доставчици и промишлени предприятия, трябва да бъдат регистрирани в страна-членка на ЕС или асоциирана страна към програмата Хоризонт 2020.

Областта на дейност на кандидатите (основни или второстепенни) трябва да им позволява да изпълняват една от следните роли:

  • ИКТ доставчици на услуги, работещи в областта Индустрия 4.0
  • производители на машини, инструменти и роботи (т.е. технологични доставчици).

Допустимо е и участието на краен ползвател (МСП или голямо промишлено предприятие) с производство от категория С на класификацията NACE.

Акцентира се върху дейности, свързани с индустриални сектори като металообработване, механика, автомобилостроене, хибридни и електрически превозни средства и мехатроника, но могат кандидатстват и предприятия от която и да е друга производствена област, напр. хранително-вкусова промишленост, селско стопанство, текстил и т.н., които се нуждаят от технологично обновяване.

Как става кандидатстването?

Проектното предложение се подава по електронен път от основния кандидат, чрез използването на платформата F6S. За целта, той трябва първо да създаде свой профил на платформата, където да включи и данни за предприятието, което представлява, вкл. контактна информация.

Проектни предложения, подадени по друг начин, ще бъдат отхвърляни автоматично.

Срок за кандидатстване: 19 април 2023 г., 17.00 ч. (Брюксел)

Повече информация за процедурата и кандидатстването можете да откриете тук.