Bulgaria
Search
Close this search box.

Намаляване на таксите за малки и средни предприятия за подаване на заявки за европейски патенти

От началото на април влезнаха в сила някои важни изменения на таксите, свързани със заявките за европейски патенти, след внимателен анализ на тяхната структура от страна на административния съвет на Европейската патентна система – намаления за малки и средни предприятия и дори премахване на някои такси.

Разширявайки кръга на своите успешни инициативи, насочени към подпомагането на финансово затруднени лица в осигуряването на патентна закрила и комерсиализирането на техните изобретения в европейски и световен мащаб, Европейското патентно ведомство въведе допълнителна подкрепа, адаптирана към такива иновативно ориентирани лица – микро предприятия, нестопански организации, университети и публични изследователски организации, и индивидуални заявители, нуждаещи се от финансова помощ, за да се възползват от възможностите на Европейската патентна система. 

Мярката в подкрепа на иновативните микро предприятия са специални намаления в размер от 30% на всички основни такси в процедурата за издаване на патент, при положение, че предприятието е подало по-малко от 5 заявки за патентоване през последните 5 години. Намалението е достъпно и за останалите лица с финансови затруднения, посочени по-горе. Пакетът от изменения, включва още и стимули за насърчаване на дигитализацията, и опростяване на системата на таксите, както следва:

  • всички потребители на MyEPO Portoflio, могат да получат пълно намаление на дължимите такси (до 0), за да се насърчи тяхното ползване на тази сигурна, уеб базирана онлайн услуга. Такова намаление, например, е таксата за регистрация на прехвърлянето на права върху заявка за или върху вече издаден европейски патент, т.е. за промяна на собствеността в европейския патентен регистър;
  • премахнати са 5 рядко прилагани такси.

Някои такси са увеличени, но с размер под нивото на инфлацията, т.е. реално отново е налице намаление спрямо 2016 г. от тази гледна точка. През 2025 г. не се очаква промяна на таксите във връзка с инфлационните колебания.

Промените допълват съществуващите мерки за подкрепа на малките и средни предприятия, които включват:

  • намаляване на таксите за заявяване и експертиза – в случаите, когато заявката за европейски патент, съответно молбата за експертиза, е подадена на официален език на страна членка, различен от английски, френски или немски,
  • компенсация в твърда сума за разходите за превод, свързани с издаването на единен патент на ЕС,
  • намаление на таксите, свързани с оспорване на решенията на ведомството.

В допълнение, Европейското патентно ведомство публикува и подробен списък с често задавани въпроси за намаляването на таксите, свързани с малките и средни предприятия, за да подкрепи тяхната заявителска активност.