Bulgaria
Search
Close this search box.

Очаквайте първата процедура за технологична модернизация на МСП по Плана за възстановяване и развитие

След общественото обсъждане на процедурата „Технологична модернизация“ очаквайте и нейното стартиране от Министерството на икономиката и иновациите в рамките на Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост

Процедурата „Технологична модернизация“ ще предоставя безвъзмездни средства на МСП за повишаване на ефективността на производствените процеси, по-висока производителност и по-ниски производствени разходи чрез оптимизации на производствените вериги. Акцент са технологиите за дигитализация на производството.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията, разширяване и диверсификация на дейността на МСП.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране на индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният такъв е диференциран в зависимост от категорията на предприятиет: 200 000 лв. за микропредприятия; 350 000 лв. за малки предприятия и 600 000 лв. за средни предприятия. Процентът на финансиране е до 50 %.

Допустими кандидати са търговци по смисъла на Търговския закон, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. и микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

Кандидатите трябва да са реализирали приходи от продажба общо за трите години от 2019-2021 в размер на: за микро предприятия – над 210 000 лв.; за малки предприятие – над 750 000 лв.; за средни предприятия – над 3 млн. лв.

Допустими са разходи за: закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи; софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (специализиран софтуер, ERP, CRM и др.).

Проектите са с времетраене до 9 месеца.

За допълнителна информация: Проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Технологична модернизация“