Bulgaria
Search
Close this search box.

Публикуван е новият бюлетин на Европейското бюро за подкрепа в областта на интелектуалната собственост, посветен на отворената наука

Бюлетинът представя на едно място мненията на различни експерти относно  отворената наука, както и съображенията, свързани с интелектуалната собственост.

Подходът на отворената наука, приоритет на Европейската комисия от дълго време, се фокусира върху бързото и прозрачно споделяне на научни знания и данни. Той гарантира, че резултатите от изследователските и иновационните усилия са достъпни за всички членове на обществото, включително изследователи, иноватори и други. По този начин, всеки може да използва тези резултати съобразно специфичните си потребности. 

Отворената наука стимулира следващо поколение изследвания, улеснява създаването на иновативни решения и дава възможност за отговор на сложните предизвикателства на времето. По-конкретно, отворената наука може да увеличи качеството, въздействието и предимствата на изследователската работа. На основата на предоставяне на свободен достъп до научните публикации, прилагайки принципите за откриваемост, достъпност, съвместимост и повторна използваемост на информацията, и активно включване на обществото, наред с ефективното разпространяване и използване на знанието, отворената наука наистина променя и правилата на играта. Наред с това, тя има потенциала да ускори прогреса на знанието, правейки го по-надеждно, ефективно и достоверно, както и по-лесно разбираемо от обществото и отговарящо на предизвикателствата, пред които то се изправя.

Наскоро публикуваният нов бюлетин на Европейското бюро за подкрепа в областта на интелектуалната собственост обединява мненията и проникновенията на различни експерти по тези теми, включително относно методологията на отворената наука, като същевременно изтъква свързаните с интелектуалната собственост съображения и последствия.

Тук можете да се запознаете със съдържанието на бюлетина.