Bulgaria
Search
Close this search box.

Стартира новият European Innovation Council Accelerator за финансиране на иновативни решения, които променят статуквото и имат голям пазарен потенциал

На 18 март беше обявено началото на Европейския иновационен съвет / European Innovation Council към програмата Хоризонт Европа. EIC е най-големият финансов инструмент за иновации с голям потенциал за технологичен и пазарен пробив, с бюджет от 10 млрд. евро за периода 2021-2027 г.

EIC ще разполага с три основни схеми за финансиране:

EIC Pathfinder, която се отнася до технологиите на ранен етап (бившата схема за бъдещи и нововъзникващи технологии) и ще се стреми да намери следващото поколение технологии в изследователското пространство и да тества, какви са техните възможности.

Нова схема, наречена EIC Transition activities, която има за цел да се справи с пропастта между обещаващата лабораторна технология и превръщането й в бизнес предложение. Това ще бъде специално финансиране, отворено например за: стартиране на spinout компания, за лицензионни договорености и др. То ще подкрепя както узряването на технологията, така и анализите дали тя работи в контекста на своето бизнес приложение – какъв е нейният пазар, каква е стратегията за нейната комерсиализация и бизнес развитие. Това е схема, която подпомага кандидатстването към акселераторско финансиране, което изисква тествана технология и надежден бизнес план.

EIC Accelerator е основната схема за индивидуално финансиране на технологични решения, както за иновативни стартиращи компании, така и за иновативни МСП. Основава се на Инструмента за МСП по Хоризонт 2020 и на опита, придобит през последните няколко години по пилотния EIC. Акселераторът подкрепя радикални иновации с фокус върху т.нар дълбоки технологии / deep tech, които променят статуквото и имат доказан потенциал за растеж и пазарен успех. Общият бюджет на инструмента е 1 млрд. евро.

Финансирането е под формата на:

  • Грантове до 2,5 млн. евро за развитие на иновацията до пазарна готовност.
  • Директни дялови инвестиции до 19 млн. евро, управлявани отEIC Fund за мащабиране на иновацията и други разходи.
  • Възможни са: grant only, equity only или комбинация от двете финансирания / blended funding

В допълнение, избраните от EIC компании получават достъп до менторство, инвеститори и корпорации в рамките на т.нар. корпоративни дни, инвестиционни събития, международни изложения и много други възможности като част от EIC общността.

Важно е да се отбележи, че това е един финансов инструмент с огромна конкуренция между кандидатите от иновативни бизнеси в ЕС и асоциираните страни към програма Хоризонт Европа. През последния конкурс/cut-off date за набиране на предложения миналата година бяха получени близо 4000 кандидатури, от които само 40 са били одобрени за финансиране от пилотния EIC Accelerator – това се равнява на 1% успеваемост. Необходимо е да се има предвид, че акселераторът е насочен към най-иновативните и обещаващи пазарни решения на европейско и световно ниво.

Акселераторът предвижда специални подкрепящи мерки за кандидатстващи иновативни фирми с жени на директорски позиции или като основателки на компанията.

Какво ново при кандидатстването за EIC Accelerator:

Търсят се радикални иновации, които водят до технологични и пазарни пробиви в европейски и глобален мащаб и могат да се развиват в переспектива. Важни условия са детайлния бизнес план и оценка на риска, стратегията за комерсиализация, както и отличната подготовка и опит на включения екип. Иновациите трябва да са с минимално ниво на технологична готовност TRL 5 или 6.

Иновативните компании могат да кандидатстват без секторно ограничение, на принципа bottom-up. Кандидатстването е отворено през цялото време като има cut-off дати, на които се прави оценяване на получените кандидатури. За 2021 година датите са: 9 юни и 6 октомври.

В допълнение на отворените прозорци за кандидатстване, ще бъдат обявени и допълнителни Предизвикателства за старт-ъпи и МСП, свързани със Зелената сделка, както и с Дигитални технологии и технологии в здравеопазването.

Критериите за оценяване са Excellence (технологичен и иновационен пробив), Impact (пазарен потенциал и потенциал за разрастване), Implementation (опит и квалификация на екипа, стратегия за реализация).

Процесът на кандидатстване е с голяма промяна:

  • Вместо апликационна форма ще се попълва кратък въпросник в специална онлайн платформа, ще се прилага pitch deck и кратко pitch видео.
  • При одобрение спрямо критериите на акселератора за успешна иновативна компания на база тези материали, фирмата ще направи пълно кандидатстване. Тук отново няма да има апликационна форма, а въпроси и отговори в онлайн платформата. На този етап ще има предложени ментори в помощ на кандидатите.
  • След одобрение на кандидатурите от панел оценители, преминалите компании ще се явят на лични интервюта пред жури, което ще вземе решение дали да получат финансиране, Seal of Excellence или само бизнес услуги.
  • Некласиралите се през различните фази кандидати ще имат втора възможност за преработка, подобряване и преподаване на кандидатурите си.
  • Ако не преминат и през втората възможност, се въвежда изчакващ период (cool-off) от 12 месеца, след който могат да подадат за трети път кандидатурата си.

Тук можете да видите пълната Работна програма на EIC Accelerator

Церемония по откриването на European Innovation Council – 18 март 2021

Пълен видео запис на EIC Applicant’s Day – 19 Март 2021

Factsheet: European Innovation Council in Horizon Europe

 

Интересна информация от пилотния EIC 2014-2020 г.:

Пилотният акселератор е финансирал 5000 компании с нарастване на броя на фирмите с жени, основателки на иновативни бизнеси, от 10% на 30% от кандидатите. Независимо, че няма предварително определени сектори и теми за кандидатстване (всичко е bottom-up подход от страна на кандидатстващите компании), близо 90% от предложенията са в съответствие с целите за устойчиво развитие / Sustainable Development Goals. Около една трета са свързани със зелената сделка, по-специално с енергията, една трета са свързани с дигиталните технологии с фокус изкуствен интелект и останалата една трета са иновации в здравеопазването, вкл. решения срещу COVID.

Първата „компания-еднорог“, която е финансирана от пилотния EIC акселератор е Cellink. Старт-ъпът произвежда системи за биопринитране за биотехнологичния сектор.

За последната една година по линия на пилотния акселератор са връчени и 2000 Seal of Excellence за качествени кандидатури, които не са получили финансиране в акселератора, но са много добра инвестиция за рискови фондове или други източници на финансиране (Структурни фондове, национални програми и пр.).

За контакт:

denitsa.marinova(at)online.bg и fanny.koleva(at)online.bg